કપડવંજ વસ્તીપત્રક ડીજીટલ જુલાઈ ૨૦૨૨ સુધારેલ આવૃત્તિ

કપડવંજ ડીજીટલ વસ્તી પત્રક જુલાઈ ૨૦૨૨ સુધારેલ કોપી