બાલા માતા – મંદિરો

કુળદેવી શ્રી બાલામાતા

Balamata, Mumbai
સ્થાપના ૧૮/૧૨/૧૯૬૬, ખોતવાડી, શાંતાક્રુઝ, મુંબઈ-૫૪.
સૌજન્ય બલાર્ક સેવા સમિતિ

શ્રી બાલામાતાજીનું મંદિર

Balamata Valad GNagar
મું. વળાદ, જી. ગાંધીનગર ગુજરાત રાજ્ય
બાલાર્ક સેવા સમિતિ
અમદાવાદ

 શ્રી બાલામાતાજીનું મંદિર

Balamata Sarsavni
સરસવણી
બાલાર્ક સેવા સમિતિ, અમદાવાદ

શ્રી બાલામાતાજીનું મંદિર

Balamata Mehmdawad Balamata Mehmdawad2

મહેમદાવાદ
બાલાર્ક સેવા સમિતિ, અમદાવાદ

શ્રી બાલામાતાજીનું મંદિર

Balamata Rajsthan

મું. મોડી, જી. ઉદેપુર, રાજસ્થાન
બાલાર્ક સેવા સમિતિ, અમદાવાદ

અંબાજી માતાજી

Balamata old Madhupura

જુના માધુપુરા, અમદાવાદ.
સૌજન્ય બાલાર્ક સેવા સમિતિ