સંપર્ક- CONTACT

બાલાર્ક સેવા સમિતિ

શ્રી સમસ્ત વળાદરા બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિ પરિવાર

ટ્રસ્ટ રજી. નં. એફ ૮૭૩ અમદાવાદ,
ઓ રજી. નં. ગુજરાત ૮૯૬ અમદાવાદ

PLEASE SEND INFORMATION  TO

CHANDRAKANT BHATT

Email ID : chandrakantbhatt15@gmail.com

                      cvbhatt15@yahoo.com

REGISTERED OFFICE 

૧૫, લલીતકુંજ સોસાયટી, સ્વસ્તિક ચારરસ્તા પાસે,
ફેરડીલ હાઉસ ના ખાંચામાં, નવરંગપુરા,અમદાવાદ– ૯
ફોન નં. ૨૬૫૬૨૬૬૦

PLEASE SEND INFORMATION  TO

PRESIDENT – શ્રી ભગવતીપ્રસાદ ઉદીયાશંકર જોશી

૯૪૨૭૩૨૫૧૬૦

મંત્રી ..​શ્રી કેતન કનુભાઇ જોશી ૯૯૦૪૦૪૧૪૨૦