આભાર

વડાદરા બ્રામણ જ્ઞાતિ ના …….બાલાર્ક સેવા સમિતિ ના શિલ્પી

SM GAL Saheb

સ્વર્ગસ્થ શ્રી એસ એમ ગલ સાહેબ