બાલાર્ક સેવા સમિતિ બંધારણ .ગુજરાતીમાં ટાઈપ કરેલ .બંધારણ સુધારા સાથે

બાલાર્ક સેવા સમિતિ બંધારણ -ગુજરાતીમાં ટાઈપ કરેલ -બંધારણ  સુધારા સાથે

BALARK SEVA SAMITI CONSTITUTION IN ENGLISH TYPE COPY WITH AMENDEMENT

BALARK SEVA SAMITI CONSTITUTION TYPED IN ENGLISH